Legislatie

http://legislatie.just.ro

ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ACTIVITATEA INSTITUTIEI

1.Consituția României
2.OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ
3.Legea 227/2015 privind Codul fiscal
4.Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscal
5.Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, modificata si completata.
6.Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si
completarile ulterioare
7.Ordonanta nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.
8.Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
9.Legea 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole
situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale
ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si
infiintarea Agentiei Domeniilor Statului.
10.Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997
11.Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6
martie 1945 – decembrie 1989.
12.Legea 50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
13.Legea 416/2001 privind venitul minim garantat.
14.Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu
modificarile si completarile ulterioare
15.Legea 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite, republicata
16.OG.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata
17.Legea 650/2002 pentru aprobarea OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si
serviciilor de piata
18.HG.348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si service de piata in unele zone
publice
19.Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative,republicata 2010
20.Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
21.Legea 98/2016 privind achizitiile publice
22.Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii
23.OSGG. 600/20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor
publice
24.OG.119/1999 privind controlul intern/ managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare
25.OUG 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor
români;
26.Hotarare nr.295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a
dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul,
resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si pentru stabilirea formei si
continutului actelor de identitate
27.O.G.nr.84/2001, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare
de evidenţa persoanelor, aprobată prin Legea nr.372/2002;
28.Legea nr.252/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza
evidenta persoanelor,eliberarea actelor de identitate si activitatea serviciilor publice comunitare
de evidenta a persoanelor;
29.Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, modificata si completata prin Legea nr.
117/2006.
30.Ordonanta nr. 41 /2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a
numelor persoanelor fizice, aprobata prin Legea nr. 323/2003, cu modificarile si completarile
ulterioare;
31.H.G.nr.839/2006 privind forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului, privind
stabilirea resedintei si ale cartii de imobil, modificata prin H.G. nr.516/2009;
32.H.G.nr.220/2006 pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea si transmiterea in
strainatate a certificatelor si extraselor de pe actele de stare civila, precum si a datelor cu privire
la domiciliul si resedinta unor persoane;
33.H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor
in materie de stare civila;
34.Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor actualizată
35.Legea nr. 481/2004 privind Protecția Civilă, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
36.Ordonanța de Urgență nr. 21/2004, privind Sistemul National de Management al Situațiilor de
Urgență;
37.Hotărârea nr. 1491/2004, de organizare și funcționare a Comitetelor pentru Situații de Urgență.
38. Hotărârea nr. 1492/2004, privind principiile de organizare, funcționare și atribuțiile
serviciilor de urgență profesioniste.
39.Hotărârea nr. 547/2005 privind aprobarea Strategiei naționale de protecție
civilă 40.Hotărâre nr. 557 din 2016 privind managementul tipurilor de risc;
41.Hotărârea nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităților
administrativ-teritoriale, instituțiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al
protecției civile, în funcție de tipurile de riscuri specifice
42.Legea 292/2001 –legea asistenței sociale
43.Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
44.Hotararea de Guvern nr. 268/2007pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap
45.Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilulu
46. Hotărârea Guvernului nr . 611/2008 p entru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici , cu modificările şi completările ulterioare;
47.O.U.G. NR. 18/2017 privind asistenta medicala comunitara, cu modificarile si completarile
ulterioare;
49.Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiunilor de casă
50.Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în
legatură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
51.Legea nr. 82/1991-legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea nr. 432 din 23 martie 2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu
modificările şi completările ulterioare;
52.Hotărârea nr. 905/2017 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidenţă a
salariaţilor;
53Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol
54. Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr 7/1996
55. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi
privind libera circulaţie a acestor date
56 .Legea Nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003
57. Legea contenciosului administrativ nr.544/2004
54.Orice alte acte care intră sub incidența activității administratiei publice locale